Privacy Policy

PRIVACY POLICY

Groen Geel Hart respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Groen Geel Hart worden verwerkt, waaronder in het bijzonder begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.groengeelhart.nl, hierna aangeduid als ‘de website’. Groen Geel Hart acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Groen Geel Hart zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016).

Groen Geel Hart verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Groen Geel Hart, zoals bij:
– Telefonisch of mailcontact;
– Het aangaan van een overeenkomst met Groen Geel Hart met betrekking tot de levering van producten, of uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst;
– Het versturen van een bericht middels het contactformulier of de huidige of toekomstige WhatsApp of chatmodule op de website;
– Het inschrijven voor en de ontvangst van nieuwsbrieven.

De persoonsgegevens die u aan Groen Geel Hart verstrekt, worden verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze hebt opgegeven en voor het overige zoals beschreven in deze privacy policy.

Indien u voor bijvoorbeeld vragen of klachten persoonsgegevens aan Groen Geel Hart verstrekt, worden deze door Groen Geel Hart uitsluitend gebruikt om uw verzoek te kunnen behandelen. Indien u een overeenkomst met Groen Geel Hart hebt gesloten, worden de door u in opgegeven persoonsgegevens gebruikt om de betreffende overeenkomst te kunnen uitvoeren.

In het kader van de uitvoering van een tussen u en Groen Geel Hart gesloten overeenkomst, kunnen de door u opgegeven persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien en voor zover dat nodig is in verband met de betrokkenheid van deze derden bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om uw naam en adres die worden gedeeld met een postorderbedrijf die in opdracht van Groen Geel Hart de door u aangeschafte producten aflevert op het met u overeengekomen afleveradres, of om uw betaalgegegevens die met een externe betaalprovider worden gedeeld als u via de website de betaling voor de bestelling verricht.

Indien u zich uitdrukkelijk voor de ontvangst van nieuwbrieven hebt aangemeld, zal Groen Geel Hart de in het kader daarvan door u opgegeven persoonsgegevens uitsluitend verwerken om u de gevraagde nieuwsbrieven te kunnen versturen. U kunt zich voor de verdere ontvangst van nieuwsbrieven uitschrijven op de daartoe in de betreffende nieuwsbrieven aangegeven wijze.

Bovenstaande verwerking van persoonsgegevens is volgens de wet toegestaan op de grond dat u daarvoor impliciete of expliciete toestemming hebt gegeven, dan wel op de grond dat de verwerking noodzakelijk is om uitvoering te geven aan een tussen u en Groen Geel Hart gesloten overeenkomst of aan uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst. “Overeenkomst” moet in dit kader ruim worden opgevat. Zo wordt uw eventuele inschrijving voor de ontvangst van nieuwsbrieven ook als “overeenkomst” aangemerkt.

Daarnaast verwerkt Groen Geel Hart persoonsgegevens indien en voor zover dit op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel noodzakelijk is, alsook op de zogenoemde rechtsgrond ‘gerechtvaardigde belangen’. Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Groen Geel Hart of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Ook worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Groen Geel Hart, om de website en e-mailvoorzieningen van Groen Geel Hart te kunnen exploiteren, het delen van uw persoonsgegevens met een boekhoud-/administratiekantoor om de administratie en boekhouding van Groen Geel Hart te kunnen verzorgen en de exploitant van het door Groen Geel Hart gebruikte boekhoud-/administratieprogramma; deze ontvangt middels het boekhoud-/administratieprogramma op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens voor zover dat in het kader van de administratie en boekhouding van Groen Geel Hart noodzakelijk is.

Groen Geel Hart slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Groen Geel Hart verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Groen Geel Hart daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Groen Geel Hart er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Groen Geel Hart zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Groen Geel Hart toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Groen Geel Hart persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. Groen Geel Hart zal uw persoonsgegevens onder geen beding verkopen. De personen die onder verantwoordelijkheid van Groen Geel Hart vallen, evenals door Groen Geel Hart ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Groen Geel Hart de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Groen Geel Hart de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Groen Geel Hart, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Cookies die Groen Geel Hart gebruikt
Groen Geel Hart gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursopgaven onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Groen Geel Hart gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Groen Geel Hart gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Echter, het IP-adres van de bezoekers wordt gemaskeerd, er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten
U heeft het recht om Groen Geel Hart te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Groen Geel Hart een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens die Groen Geel Hart verwerkt, in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door Groen Geel Hart slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Groen Geel Hart legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact
Voor vragen over deze privacy policy of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Groen Geel Hart, kunt u contact opnemen met Groen Geel Hart. Groen Geel Hart helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Groen Geel Hart of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen. De contactgegevens van Groen Geel Hart zijn op de website te vinden.

Welkom terug!

Log hier in op Groen Geel Hart

Nieuw account aanmaken

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.